ДОГОВІР постачання природного газу

ДОГОВІР № 
постачання природного газу
м. Кропивницький «__» __________2019 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЕІС код –56ХО00000АС31005)  що здійснює діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу (постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № ___ від __________ р.), в особі  комерційного директора Третяка леоніда Леонідовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Постачальник), з однієї сторони, і _______________________________________________________________________________________________ (ЕІС код –____________________) в особі ________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, (далі – Споживач), з другої сторони, а разом поіменовані Сторони, уклали цей договір постачання природного газу (далі – Договір) на наведених нижче умовах.
Терміни та визначення
Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:
– Об’єкт Споживача – технологічний комплекс, що складається з газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві;
– Оператор газорозподільної системи (далі – Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об’єкт Споживача;
– Оператор газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою;
– Природний газ (далі – газ) – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпчика і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією;
– Правила постачання – Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 30.09.15 № 2496;
– Кодекс ГРМ – Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2494;
– Кодекс ГТС – Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2493.
Інші терміни в Договорі використовуються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу», Кодексі ГРМ, Кодексі ГТС, Правилах постачання та інших нормативно-правових актах.
1. Предмет Договору
1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність (поставити) Споживачу у 2019 році природний газ (код за ДК 021:2015-09120000-6 Газове паливо) для використання у якості палива, а Споживач зобов’язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені Договором.
1.2. Річний плановий об’єм постачання газу –  __________ тис. куб.м.
1.3. Місячні планові об’єми постачання газу в тис.куб.м.:

 

Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг
 Січень  Квітень  Липень  Жовтень
 Лютий  Травень  Серпень  Листопад
 Березень  Червень  Вересень  Грудень
 I Квартал  II Квартал  III Квартал  IV Квартал

1.4. Обсяги, що вказані в п.1.3. даного Договору є орієнтовними та можуть змінюватись, як в більшу так i в меншу сторону, (в межах річного планового об’єму постачання природного газу, визначеного в п.1.2. даного Договору) за домовленістю сторін. Плановий щомісячний обсяг природного газу визначається на пiдставi письмових заявок Споживача.

1.5. Добові планові об’єми постачання газу визначаються шляхом ділення місячного планового об’єму постачання газу на кількість днів протягом цього місяця.

1.6. Передача газу за цим Договором здійснюється у фізичній точці виходу з газотранспортної системи оператора ГТС до газорозподільної системи оператора ГРМ, до якої підключено об’єкти Споживача.

 1. Якість, об’єм газу та умови його постачання

 2.1. Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами та технічним умовам щодо його якості.

2.2. Постачання газу здійснюється за умов:

– наявності діючого між Споживачем та Оператором ГРМ договору розподілу газу,

– відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди перед Постачальником (або оплати відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів,

– відсутності простроченої заборгованості Споживача за поставлений газ перед іншими постачальником газу (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою такого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків,

– підтвердження в установленому порядку Оператором ГТС місячного об’єму постачання газу, виділеного для забезпечення Споживача (об’єктів Споживача) (далі – підтверджений об’єм).

2.3. Об’єм поставленого (спожитого) газу за розрахунковий період (пункт 4.1. Договору), що підлягає оплаті Споживачем, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку газу (лічильників газу), визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу газу, укладеного між Оператором ГРМ та Споживачем, а також з урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРМ.

2.4. Коригування (перегляд) місячних планових об’ємів газу здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових об’ємів газу не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до закінчення місяця постачання природного газу.

2.5. Постачання та споживання підтверджених об’ємів газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи із добової норми, яка визначається шляхом ділення підтвердженого об’єму газу на кількість днів протягом цього місяця, або згідно узгодженого сторонами графіку у випадку, якщо споживання газу протягом місяця здійснюється нерівномірно.

2.6. Визначення (звіряння) фактичного об’єму поставленого (спожитого) газу між Сторонами здійснюється в наступному порядку:

2.6.1. За підсумками розрахункового періоду Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм розподіленого (протранспортованого) газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГРМ.

2.6.2. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС та/або на підставі даних оператора ГРМ Постачальник протягом трьох робочих днів готує два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписаних уповноваженим представником Постачальника.

2.6.3. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі газу зобов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі газу, підписаний уповноваженим представником Споживача та скріплений печаткою Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу.

2.6.4. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу Споживачем, об’єм поставленого (спожитого) газу встановлюється Постачальником в односторонньому порядку, на підставі даних Оператора ГТС та/або на підставі даних оператора ГРМ. Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду для вирішення спору з приводу об’єму спожитого газу. До прийняття рішення судом та набрання таким рішенням законної сили, об’єм та вартість поставленого газу встановлюється відповідно до даних Постачальника.

2.6.5. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу акту приймання-передачі газу, або ненадання письмової обґрунтованої відмови від його підписання до 15 числа місяця, наступного за звітним, такий акт вважається підписаним Споживачем, а об’єм спожитого газу встановлюється Постачальником відповідно до даних Оператора ГТС та/або на підставі даних оператора ГРМ.

2.7. Факт постачання Постачальником та отримання Споживачем, в період поставки, природного газу підтверджується сторонами шляхом підписання акту приймання – передачі природного газу який є підставою для здійснення розрахунків за природний газ.

 1. Ціна газу

 3.1. Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем.

3.2. Ціна  газу за 1000 куб.м. cтановить  ________ грн., крім того ПДВ _________ грн…, всього з ПДВ – ______ грн. ( ______ _________________________________________________ гривень 00 коп.).

3.2.1. В ціну газу включено тариф оператора ГТС на послуги транспортування природного газу, в тому числі користування замовленими потужностями на точці виходу.

3.3. Сторони домовились, що ціна газу, зазначена в п. 3.2. даного Договору, змінюється нормативними актами уповноважених державних органів, власниками ресурсу та з інших підстав і є обов’язковою для Сторін з моменту введення в дію.

3.3.1. У випадку зміни ціни природного газу Постачальник готує проект вiдповiдної додаткової угоди до Договору, i направляє iї належним чином оформлену, Споживачу (засобами електронної пошти, факсимільного зв’язку, кур’єром тощо). Споживач зобов’язаний протягом З (трьох) робочих днів з моменту отримання від Постачальника вiдповiдного проекту додаткової угоди, підписати, скріпити додаткову угоду печаткою та один ii примірник повернути Постачальнику (засобами електронної пошти, факсимільного зв’язку, кур’єром тощо), або надати мотивовану відмову від підписання.

3.3.2. В разі надання письмової вмотивованої відмови від підписання додаткової угоди, Споживач зобов’язується разом з відмовою надати Постачальнику листа, погодженого з оператором ГРМ про зняття планового обсягу природного газу в мiсяцi постачання.

3.3.3.У разі, якщо Споживач не підписав, додаткову угоду в строки, встановлені в п.3.3.1 Даного Договору, або не надав листа погодженого з розподільним підприємством про зняття обсягів, розрахунки за вже спожитий газ в мiсяцi постачання здійснюються, виходячи iз зміненої цiни з моменту введення її в дію.

3.3.4. У разі непогодження Споживачем запропонованої Постачальником зміни ціни газу, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання цього Договору Споживачу за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. Розірвання цього Договору не звільняє Споживача від виконання фінансових зобов’язань за цим Договором (проведення розрахунків) до їх повного здійснення.

3.4. Сторони домовились, що ціна газу, погоджена Сторонами відповідно до пунктів 3.2. та 3.3 цього Договору, застосовується Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за цим Договором.

3.5. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та загального об’єму поставленого (спожитого) газу, визначеного згідно з розділом 2 цього Договору.

3.6.  Загальна сума цього Договору складається із сум місячної вартості газу, поставленого Споживачеві за даним Договором.

3.7. Загальна вартість газу, який постачається Постачальником Споживачу за Договором, дорівнює сумі вартості Газу, поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем за весь строк дії Договору згідно Актів приймання-передачі Газу.

 1. Порядок та строки проведення розрахунків

4.1. Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць – з 07.00 години (за Київським часом) першого дня місяця до 07.00 години першого дня наступного місяця включно.

4.2. Оплата газу здійснюється Споживачем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника в наступному порядку:

4.2.1. 30 (тридцять) % вартості планового місячного обсягу газу, зазначеного в п.1.3. цього Договору, відповідно до п.3.2., Споживач оплачує Постачальнку до 10-го числа місяця, в якому здійснюється поставка.

30 (тридцять) % вартості планового місячного обсягу газу, зазначеного в п.1.3. цього Договору, відповідно до п.3.2., Споживач оплачує Постачальнку до 20-го числа місяця, в якому здійснюється поставка.

30 (тридцять) % вартості планового місячного обсягу газу, зазначеного в п.1.3. цього Договору, відповідно до п.3.2., Споживач оплачує Постачальнку до 30-го числа місяця, в якому здійснюється поставка.

4.2.2. У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого об’єму протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату вартості додатково заявленого об’єму газу в п’ятиденний строк після збільшення цього об’єму.

4.2.3. Остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості газу (п. 3.5. Договору) здійснюється до 5 числа місяця, наступного за місяцем постачання газу.

4.3. Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника.

4.4. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості газу, Сторони за взаємною згодою можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до цього Договору або окремий договір про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості або договору про реструктуризацію заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов’язань за Договором.

4.5. У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.

4.6. У разі переплати вартості газу сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу.

4.7. У випадку, коли Споживач є платником податку на додану вартість Повернення на поточний рахунок Споживача переплати в порядку п. 4.6. даного Договору здійснюється Постачальником тільки після отримання останнім письмової гарантії, що підтверджує можливість реєстрації Споживачем розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

4.8. За несвоєчасне виконання Споживачем обов’язків реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, Споживач сплачує Постачальнику штраф у розмірі 20 відсотків (двадцять відсотків) від вартості природного газу, що зазначена у відповідному розрахунку коригування до податкової накладної протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання Споживачем вимоги від Постачальника щодо сплати такого штрафу.

4.9. Штраф, сплачений Споживачем Постачальнику відповідно до п. 4.8 даного Договору буде повернуто Споживачу Постачальником після здійснення реєстрації відповідного розрахунку коригування податкової накладної.

4.10. Звіряння розрахунків здійснюється Сторонами протягом десяти днів з дати пред’явлення вимоги про це однієї із Сторін на підставі відомостей про фактичну оплату вартості газу Споживачем та актів приймання-передачі газу.

 1. Права та обов’язки Сторін

5.1. Постачальник має право:

5.1.1. Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов розділів 3, 4 цього Договору.

5.1.2. Безперешкодного доступу на територію об’єктів Споживача, а також до комерційних вузлів обліку (лічильників газу), що встановлені на об’єктах Споживача, для звіряння даних фактичного споживання природного газу. Доступ працівникам (представникам) Постачальника забезпечується за пред’явленням службового посвідчення (довіреності).

5.1.3. Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу.

5.1.4. Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами цього Договору та Правил постачання.

5.1.5. Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами розділу 7 Договору та в порядку, встановленому законодавством.

5.1.6. Визначати в порядку, передбаченому розділом 2 Договору, об’єм постачання (споживання) газу.

5.2. Постачальник зобов’язаний:

5.2.1. Забезпечувати постачання газу з _____________  _____року до ______________ року на умовах та в об’ємах, визначених Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору газу та розрахунків за його постачання.

5.2.2. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу об’єму природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу об’єму природного газу.

5.2.3. В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання природного газу за цим Договором.

5.2.4. Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно вимог чинного законодавства.

5.2.5. Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.

5.2.6. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги та звернення, отримані від Споживача, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

5.2.7. Надати Споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору.

5.3. Споживач має право:

5.3.1. Отримувати природний газ в об’ємах та на умовах, визначених цим Договором.

5.3.2. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу з якими укладено відповідні договори.

5.3.3. Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після усунення порушень і компенсації оплати вартості послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання цього Договору.

5.3.4. На зміну постачальника у порядку передбаченому Договором та нормативно-правовими актами з цього питання.

5.3.5. Отримувати достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, для забеспечення можливості регулювати власне споживання природного газу.

5.4. Споживач зобов’язаний:

5.4.1. Дотримуватись дисципліни відбору (споживання) газу, визначеної Розділом 2 Договору, а також Правилами постачання.

5.4.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Постачальнику вартість спожитого газу на умовах, визначених цим Договором.

5.4.3. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.

5.4.4. Забезпечити допуск працівників (представників) Постачальника за пред’явленням службового посвідчення (довіреності) на територію власних об’єктів, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.

5.4.5. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

– порушення строків розрахунків за Договором;

– відсутності або недостатності підтвердженого об’єму природного газу, виділеного Споживачу;

– перевитрат добового та/або місячного підтвердженого об’єму газу без узгодження з Постачальником;

– припинення або розірвання Договору;

– в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу та іншими нормативно-правовими актами.

5.4.7. Компенсувати Постачальнику вартість послуг за відключення (обмеження/припинення) та підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій (бездіяльності) Споживача та оплачувались Постачальником.

5.4.8. Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб тощо) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.

5.4.9. У разі необхідності різкої зміни об’ємів споживання газу (більше ніж на 50% від добового планового об’єму) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника та Оператора ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни.

5.5. Сторони мають також інші права та обов’язки, що імперативно встановлені чинними нормативно-правовими актами.

 1. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.

6.2. Відповідальність Споживача:

6.2.1. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом 4 Договору, Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення платежу.

6.2.2. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм поставленого Споживачеві газу буде перевищувати підтверджений об’єм газу на цей період (за умови, що підтверджений об’єм відповідав замовленому Споживачем), Споживач сплачує Постачальнику штраф за перевищення об’єму постачання газу, що розраховується за формулою:

В = (Vф – Vп) х Ц х K, де:

Vф – об’єм фактично поставленого газу Споживачу протягом розрахункового періоду за Договором;

Vп – підтверджений об’єм газу на розрахунковий період;

Ц – ціна газу за Договором;

K – коефіцієнт, який дорівнює 0,1 (при цьому, якщо перевищення об’єму газу стало наслідком відмови в доступі до об’єкта Споживача, у результаті чого Постачальник не здійснив пломбування запірних пристроїв на газових приладах Споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу Споживачу, або коли Споживач не обмежив (припинив) споживання газу на письмову вимогу Постачальника, коефіцієнт дорівнює 1).

6.3. Відповідальність Постачальника:

6.3.1. Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві внаслідок обмеження/припинення постачання газу в пунктах призначення, що здійснене з порушенням установленого законодавством порядку.

6.3.2. У разі, якщо постачання газу Споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на виконання неправомірного доручення Постачальника, Постачальник відшкодовує Споживачу вартість або об’єм недовідпущеного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого об’єму газу на відповідний період з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.

6.3.3. У разі, якщо підтверджений об’єм газу буде менше планового об’єму, визначеного Договором, або несвоєчасно погоджений Постачальником з Оператором ГТС на відповідний період (за умови, що Споживачем не порушувались зобов’язання за Договором), що призвело до припинення розподілу природного газу Оператором ГРМ, Споживач має право вимагати від Постачальника відшкодування вартості або об’єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється, виходячи з планового об’єму постачання газу, визначеного Договором на відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.

 1. Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання

7.1. Споживач зобов’язаний самостійно припинити (обмежити) власне споживання газу у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та Договором.

7.2. Оператор ГРМ, у тому числі за дорученням Постачальника, припиняє або обмежує постачання газу Споживачеві (на об’єкти Споживача) з дотриманням норм безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження (припинення) газу, у випадках:

– споживання природного газу в об’ємі , що перевищує установлений Договором;

– проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;

– перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого об’єму природного газу;

– розірвання Договору постачання природного газу;

– відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

– настання випадків, передбачених Правилами безпеки систем газопостачання,

– в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання, Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ, Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.15 № 285.

7.3. Припинення (обмеження) газопостачання Споживачеві здійснюється Постачальником в порядку, визначеному Правилами постачання, Порядком пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.06 №1687, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють дані правовідносини.

7.4. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником.

 1. Порядок зміни постачальника

8.1. Зміна постачальника може бути здійснена лише за сукупності наступних умов:

– Споживачем попередньо укладено договір постачання газу з новим постачальником,

– Сторони попередньо призупинили дію цього Договору в частині постачання газу або розірвали цей Договір,

– відсутність у Споживача простроченої заборгованості за цим Договором.

8.2. У разі наміру змінити Постачальника, Споживач повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках перед Постачальником за цим Договором та підписати з ним додаткову угоду про розірвання договору постачання газу або його призупинення в частині постачання газу. В такому разі зміна постачальника має бути завершена в термін не більше 21 (двадцяти одного) дня з дати отримання Постачальником повідомлення Споживача про його намір змінити постачальника.

8.3. Повідомлення Споживача про намір змінити Постачальника повинно містити дату розірвання (призупинення) цього Договору, яка визначається останнім календарним днем місяця перед місяцем, з якого договір постачання газу з новим постачальником набере чинності в частині постачання газу.

8.4. З метою забезпечення безперебійного постачання газу, Постачальник за цим Договором постачає газ Споживачу до останнього дня терміну дії (чи до дня призупинення) існуючого договору постачання газу, а договір постачання газу з новим Постачальником, набирає чинності з наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим Постачальником, але за умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за цим Договором.

8.5. Якщо на початок періоду фактичного постачання газу новим Постачальником чи протягом цього періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений газ перед Постачальником за цим Договором (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим Постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені Правилами постачання, щодо припинення постачання природного газу Споживачеві.

8.6. Фактичне постачання газу новим Постачальником може починатись виключно з першого числа розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим Постачальником було укладено договір на постачання, та за умови включення Споживача до підтвердженої номінації нового Постачальника в порядку, визначеному Кодексом ГТС.

 1. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

9.3. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

9.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку.

9.5. Сторони зобов’язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідних підтвердних документів надати належним чином засвідчені копії таких документів іншій Стороні.

9.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

 1. Порядок вирішення спорів

10.1. Спори між Сторонами вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.

10.2. Сторони домовились, що строк позовної давності, у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, компенсацій встановлюється тривалістю у 3 (три) роки.

 1. Строк дії Договору та інші умови

11.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками Сторін (за наявності) та діє до _____________________ року (включно), а в частині проведення розрахунків – до їх повного здійснення.

11.1.1. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому Сторони мають внести зміни до Договору щодо планових об’ємів постачання газу на продовжений строк.

11.2. Припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін на підставі та в порядку, встановлених чинним законодавством України та Договором.

11.3. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими представниками Сторін, скріплюються їх печатками (за наявності) та є невід’ємною частиною Договору.

11.4. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через десять календарних днів після настання таких змін.

11.5. Постачальник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України і статус платника податку на додану вартість на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України.

11.6. Споживач має статус. статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України і статус платника податку на додану вартість на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України.

11.7. У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити про це одна одну не пізніше п’яти календарних днів з дати такої зміни.

11.8. Уповноважені представники Сторін надають згоду Сторонам на обробку їх персональних даних з метою укладення та виконання даного Договору і для реалізації ділових відносин між Сторонами та підписанням даного Договору підтверджують , що повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297 – VI, мету збору та осіб яким передаються їх персональні дані.

11.9. З укладанням даного Договору попереднє листування та документація щодо предмету даного Договору втрачають юридичну силу.

11.10. При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися Законами України «Про ринок природного газу», «Про публічні закупівлі», Правилами постачання, Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ, іншими діючими нормативно-правовими актами.

11.11. Документи, які відправлені факсом чи електронною поштою, мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов’язки для сторін, можуть бути подані в судові інстанції в якості належних доказів і не можуть заперечуватись стороною, від імені якої вони були відправлені.

11.12. Шляхом підписання цього Договору Споживач підтверджує, що йому була надана вся відповідна інформація про умови поставки Постачальником природного газу.

11.13. Інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, про точки контакту, контактні дані та їх режим роботи Споживач може отримати на веб-сайті Постачальника у мережі Інтернет: gas.kr.ua.

11.14. Цей Договір укладено українською мовою в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

 1. Антикорупційне застереження

12.1. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.

Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна з Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються:

– надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими користувачами;

– надання будь-яких гарантій;

– прискорення існуючих процедур;

– інші дії, що виконуються працівником у рамках посадових обов’язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона, яка має підозри, зобов’язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення Сторона, яка подала повідомлення, має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризикам залучення Сторін у корупційну діяльність.

12.4. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.

12.5. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.

12.6 Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України.

 1. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

 

Споживач Постачальник
  ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

 

Адреса: Адреса: 26020, Кіровоградська область, Олександрійський район,

смт. Приютівка, вул.. Жовтнева, 15

п/р №: п/р №: 26007962504493

В ПАТ «ПУМБ»

МФО: МФО: 334581
 

 

Код ЄДРПОУ:

 

 

00372109

Код ЄДРПОУ:
Індивідуальний податковий номер: Індивідуальний податковий номер: 003721011261
Телефони: Телефони:
E-mail: E-mail:
Веб-сайт: Веб-сайт:
 

 

Директор

 

 

Комерційний Директор                                Третяк Л.Л.

М.П. М.П.

 

+38 (05235) 6-27-21

Україна, Кіровоградська обл.,
с. Головківка, вул. Соборна, 1

uac_office@ukr.net

© 2018 УКРАГРОКОМ. Всі права захищені

Shares

Вхід в особистий кабінет

Забули логін/пароль? Створити новий аккаунт

Увійти через:

Create an Account!Want to Login?

forgot password?